Komunikacja wizualna jest to dyscyplina zbliżona do projektowania graficznego, obejmująca wiedzę o sposobach graficznego przekazywania idei przy użyciu takich mediów, jak typografia, telewizja, fotografia, film, pisma ilustrowane, komiks. Jako osobny przedmiot nauczania pojawiła się na uczelniach artystycznych w latach 70.


Za pomocą wzroku odbieramy informacje o otaczającym nas świecie w ponad 80 % . Powszechnie znane przysłowie mówi, że jeden obraz wart jest tysiąca słów. Z tego powodu przekaz wizualny odgrywa szczególną rolę w perswazji, odwołując się do emocji i podświadomych pragnień. Współcześnie obserwujemy nieustanny wzrost roli obrazu w komunikacji społecznej - dlatego do funkcjonowania w dzisiejszym świecie potrzebna jest wiedza o dziejach i percepcji przekazów wizualnych. Przekaz za pomocą obrazu działa szybciej i mocniej niż jakakolwiek inna forma komunikacji. Obraz działa również w taki sposób, że wyklucza możliwość odbioru treści innej niż przedstawia jak to ma niekiedy miejsce w przekazie ustnym lub pisemnym. Przekaz słowny może być obarczony błędem jaki może się pojawić u odbiorcy w momencie wyobrażania sobie tego co nadawca informacji chce przekazać. Zrozumienie takiej informacji u wielu odbiorców może okazać się odmienne u każdego z nich.

 


Jednym ze sposobów przekazu jaki zastosowano w średniowieczu z dużym powodzeniem były freski i obrazy zdobiące kościoły. W zwięzłej i mocno przemawiającej formie przedstawiano za pomocą obrazu konkretne treści dla ludzi którzy w większości byli alfabetami. Nie była to jeszcze w pełni sprawna i efektywna komunikacja masowa lecz z pewnością odniosła pożądane efekty.
Historia mediów masowej komunikacji jest jednocześnie krótka jak i długa.
Jeśli jako skalę odniesienia przyjmiemy historię cywilizacji  gatunku ludzkiego to komunikowanie masowe pojawiło się chwile temu, jednak jeśli jako odnośnik przyjmiemy dzisiejsze tempo rozwoju cywilizacji, a komunikowanie w szczególności to trzeba przyznać, że ruchoma czcionka i gazety to prehistoria.


Jednak za początek mediów uznać należy rok 1830, w którym wynaleziono maszynę drukarską. Najpierw dominującym medium była gazeta, potem w XIX w. wynaleziono fotografię i dźwięk. Wiek XX to era kina, telewizji, komputerów i internetu. Pojawienie się fotografii zapoczątkowało erę komunikowania się obrazami, która dziś przeżywa swój rozkwit.
Już M. Mc Luhan (1962) zauważył, że „współczesna cywilizacja zachodnio europejska, zdominowana przez efekty postępu technologicznego wkracza w tzw. erę Marconiego, okres dominacji mediów (....)” 
Można zaobserwować na gruncie komunikacyjnym zwrot w kierunku takich form komunikacji, które odsuwają na margines tekst, a jako dominujący środek komunikacji obierają obraz.
„Ugruntowuje się przekonanie, że komunikacja wizualna jest równoległym do języka systemem, niektórzy uważają, że jest to system pierwotny.” (Anna Kołodziejczyk UJ-Kraków Instytut psychologiczny).


Komunikacja wizualna obejmuje szeroki spektrum zagadnień związanych z wytwarzaniem, przekazywaniem i odbiorem informacji za pomocą kodów, które są dostępne zmysłami wzroku.
„Proces percepcji informacji napływających z otoczenia określany jest przez system nastawień odbiorcy, czynniki wewnętrzne, uprzednie doświadczenia percepcyjne oraz procesy motywacyjne.
(...) Percepcja ma charakter elastyczny. Jest uwarunkowana kontekstowo oraz określana regułami grupowania wiadomości (...)”.

 


Stanowi dziedziny wiedzy, które łączy badanie naukowe, doświadczenie gromadzone w pracowniach artystycznych, designerskich, a celem ich jest zrozumienie funkcjonowania człowieka we współczesnym świecie zdominowanym przez tzw. „ cywilizację obrazkową”.
To co widzą nasze oczy często staje się najpoważniejszą lub jedyną płaszczyzną oceny. W większości przypadków to obraz jest głównym składnikiem potęgi pierwszego wrażenia, która potrafi zaważyć na opinii, jaką wyrabia sobie odbiorca.
Komunikaty przekazywane tą drogą jeśli są spójne i atrakcyjne są traktowane z zaufaniem.
Ograniczona pojemność komunikatu wymusza syntetyczność.
Zapis wizualny zwiększa szansę dotarcia wiadomości gdyż jest łatwiejszy w odbiorze i bardziej sugestywny.


Poza tym jest przekazem zdecydowanie silniejszym, metaforycznym i angażującym odbiorcę.
Atuty te stają się koniem pociągowym współczesnej reklamy.
Reklama w szeroko pojętym znaczeniu (telewizja, prasa, Internet, bilbordy) bazuje na obrazie.
Dziś od firm wymaga się znacznie więcej niż tylko wprowadzenia produktów na rynek.
Oczekuje się wyrazistego przekazu, który będzie pozycjonował firmy i określał grupę docelową produktu.
Taką rolę spełnia identyfikacja wizualna, która wymaga podporządkowania całego imagu firmy.
Ważne elementy identyfikacji wizualnej to wzorce dotyczące logotypu: logo, kolorystyka firmy, współistnienie logo z innymi elementami graficznymi.
Właściwie wykorzystany system identyfikacji staje się efektywnym i ekonomicznym narzędziem marketingowym. Bez tego nie mogłaby zaistnieć, a na pewno ugruntować swojej pozycji na rynku żadna firma.
Ten rodzaj komunikacji wizualnej i reklamy opiera się przede wszystkim na symbolach i archetypach.

Dzisiaj w czasach globalizacji  niezbędne staje się tworzenie takich prezentacji w Internecie, lecz muszą one być spójne z identyfikacją w mediach tradycyjnych.
Identyfikacja wizualna jest formą komunikacji społecznej pomiędzy nadawcą (firmą) a odbiorcami (klienci, współpracujące firmy)
„Aby mogła zaistnieć komunikacja konieczny jest komunikat złożony ze znaków (...)”
Ogden i Richards na pierwszy plan wysuwają symbol: według nich symbole kierują naszymi myślami, odniesieniami i skojarzeniami, te zaś zarządzają naszą percepcją rzeczywistości (...) „Wartość znaku determinuje znaczenie (...)”
Znaczenie to proces aktywny.
Przy odbiorze wizualnym mamy do czynienia z pewną formą abstrahowania, odbiorca odwołuje się do własnego doświadczenia, które wynika z funkcjonowania w pewnym kontekście kulturowym, na podstawie którego wytworzył pewne pojęcie w stosunku do danego znaku niewerbalnego.
Zaletą sposobu komunikowania się przy pomocy kodów leży w możliwości tworzenia nieskończonej ilości interpretacji, których można dokonać odbierając komunikat, każdy odbiorca ma możliwość indywidualnego odczytywania znaczenia informacji.
Dlatego najważniejszym elementem identyfikacji  wizualnej firmy jest LOGO.
Jest jej trzonem i najczęściej eksponowanym elementem, który jest szybo rozpoznawalny przez odbiorcę.
Żeby logo zapadło nam w pamięć graficy muszą skutecznie operować kształtem (symbolem) i kolorem.
Te dwa elementy mają kluczowe znaczenie, kolory mają swoją wymowę np. czerń to dostojeństwo i prestiż, czerwień – młodość, zieleń symbolizuje optymizm i witalność, żółć – radość, a pomarańcz kreatywność.
Przykładem może być Multibank, który zastosował kolor różowy, stawiając na nowoczesność, a za grupę docelową obrał młodych ludzi.
Firma Idea zastosowała symbol żółtej kropki, aby podkreślić jedność oferty dla wszystkich grup docelowych, kropka – łatwość – zapamiętanie (kształt obły – kobiecy).
Firma „uczy” swoich klientów jak mają odczytywać symbol, wszystko proste, jasne, nieskąplikowane.
Dzięki dostępności i łatwości używania aplikacji graficznych i prezentacyjnych komunikacja wizualna ma szerokie zastosowanie w edukacji.
Począwszy od pierwszych lat szkolnych, rozszerzenie tradycyjnych form nauczania o slajdy, zdjęcia itp.:
- zwraca większą uwagę uczniów na przedstawiany temat i organizuje ich emocje,
- Motywuje do aktywnego uczestnictwa,
- Wspomaga zapamiętywanie, przetwarzanie i organizowanie nowych treści przez skojarzenie wizualne.
Inne zalety to ekonomizacja czasu, jasność przekazu ale przede wszystkim wzrost aktywności poznawczej, badawczej i twórczej uczniów.
Bez użycia rzutników, projektorów multimedialnych, czy wizualizerów, wykłady na uczelniach byłyby co najmniej nudne.
Obraz jako nośnik informacji opanował nasze ulice, nastąpiła inwazja obrazów na ulicy: wszelkiego rodzaju reklamy, znaki informacyjne, pylony na stałe stopiły się z krajobrazu, nawet zasłaniając punkty widokowe (Zakopane).
Wynika to z faktu, że reklamowane produkty są technologicznie coraz bardziej do siebie podobne, więc reklama tradycyjna traci swoje funkcje informacyjne.
Funkcje komunikacyjne kodu wizualnego są znacznie szersze – wynika bowiem ze zdolności aktywizowania w psychice odbiorcy zbioru wcześniej zdobytych informacji.
Kod wizualny o większym stopniu odwzorował percepcję rzeczywistości w warunkach naturalnych niż w wypadku użycia kodu wizualnego. Zakres informacji możliwych do zapisania w kodzie obrazowym jest pochodną doświadczeń wynikających z naturalnej percepcji wzrokowej.
Telewizja  jako najsilniejsze medium dociera do 98% ludzi w Polsce, jest to cud ery elektronicznej i potęga marketingowa, powstała w przeciągu ostatnich 20 lat.
Nasze oko jest tak zbudowane, że źrenica wędruje w ślad za poruszającym się obiektem.
Na tym między innymi polega fenomen telewizji.
Jest to reguła ruchu.
Polega ona na tym, że wzrok obserwatora podąża za wzrokiem lub wyciągniętym palcem wskazującym osoby, na który on patrzy.
Nie można jej zastosować w reklamie .statycznej, więc trzeba wywołać wrażenie ruchu.
Uzyskuje się to przez umieszczenie wyciągniętego palca wskazującego czy będącego jego odpowiednikiem grubej strzałki i zamieszczenia pod nim pewnej informacji. Inny sposobem wykorzystania tej reguły jest przedstawienie na fotografii człowieka lub kilku ludzi, którzy wpatrują się w jakiś punkt, tym punktem może być hasło reklamowe, scenka, niecodzienny widok - coś co usprawiedliwiałoby zainteresowanie tych ludzi, a jednocześnie spełniało zadanie reklamowe.

 

Powyżej zamieszczono logo zaprojektowane dla firmy produkującej bieliznę erotyczną. W tym znaku firmowym wyrażony jest erotyzm w bardzo subtelny sposób. Kształt i elementy składowe są ściśle dopasowane do formy działalności, właścicieli firmy oraz sposobu oddziaływania na odbiorców (klientów firmy). Logo zawiera w sobie element ziemi w formie kwadratu, ognia w kolorze, drzewa w szyi łabędzia. Wszystkie te elementy połączone są w ściśle określony sposób. Logo ma zapewnić powodzenie przedsięwzięcia.


Projekt plakatu wykonanego zgodnie za sztukę feng shui. Frekwencja na imprezie przerosła oczekiwania organizatorów.

 

 


Konsultant Feng Shui - Ireneusz Mielec, 59-800 Lubań Rynek-Sukiennice 25 | tel/fax.75 721 38 88, 510 169 988 | Wizyty: 273445